مستندات سرویس API تطابقی اطلاعات مالی (شماره شبا یا IBAN با اطلاعات هویتی)

IBAN (Sheba) Validate API Documents

نسخه 1.1.0 - 11/28/2023

فهرست مطالب

۱. مقدمه

در سرویس تطابقی اطلاعات مالی (شماره شبا یا IBAN و اطلاعات هویتی) یوآیدی، با ارسال شماره شبای کاربر، می‌توانید تطابق اطلاعات مالی مربوط به صاحب حساب را با اطلاعات هویتی صحت سنجی کنید.

۲. فراخوانی سرویس validate/iban/ownership

برای استفاده از سرویس API تطابقی اطلاعات مالی (شماره شبا یا IBAN با اطلاعات هویتی) یوآیدی می‌بایست سرویس زیر با پارامتر‌های درخواستی فراخوانی نمائید. این سرویس با دریافت شماره شبای کاربر، کدملی و تاریخ تولد صحت اطلاعات کاربر (true یا false) را در پاسخ بر می‌گرداند.

۱.۲. نمونه درخواست 

نمونه‌ی درخواست به شرح زیر است:

				
					https://json-api.uid.ir/api/validate/iban/ownership

Content-Type: application/json;charset=UTF-8
{
  "requestContext" : {
    "apiInfo": {
      "businessId": <UID_BUSINESS_ID>,
      "businessToken": <UID_BUSINESS_TOKEN>
    }
  },
  "iban" : "IR123456789012345678901234",// String - 26 Digits with IR
  "nationalId" : "0123456789",
  "birthDate" : "1370/05/17"
},
				
			

۲.۲. توضیح پارامترهای درخواست

FieldTypeKindDescription
businessIdstringRequiredشناسه کسب‌و‌کار (توسط یوآیدی در اختیار قرار می‌گیرد)
businessTokenstringRequiredتوکن کسب‌و‌کار (توسط یوآیدی در اختیار قرار می‌گیرد)
iban string Requiredشماره شبای کاربر
nationalId
string Requiredکد ملی کاربر
birthDate
stringRequiredتاریخ تولد کاربر

۳.۲. نمونه پاسخ

				
					{
  "responseContext": {
    "status": {
      "code": 0,
      "message": "SUCCESS.",
      "details": []
    },
    "requestId": "",
    "correlationId": "",
    "navigationURI": "",
    "nextStepToken": "",
    "userSessionId": "",
    "custom": {}
  },
  "isMatched": true
}
				
			

۴.۲. توضیح پارامترهای پاسخ

FieldTypeDescription
codeintکد خطا
messagestringتوضیحات خطا
isMatchedboolتطابق مالکیت: true
عدم تطابق مالکیت: false

 

مشاوره رایگان