مستندات سرویس API تبدیل شماره کارت به شماره شبا

Card Inquiry API Documents

نسخه 1.1.0 - 11/28/2023

فهرست مطالب

۱. مقدمه

در سرویس تبدیل شماره کارت به شماره شبا یوآیدی، با ارسال شماره کارت کاربر، می‌توانید شماره شبای کاربر را دریافت کنید.

۲. فراخوانی سرویس inquiry/card

برای استفاده از سرویس API تبدیل شماره کارت به شماره شبا یوآیدی می‌بایست سرویس زیر با پارامتر‌های درخواستی فراخوانی نمائید. این سرویس با دریافت شماره کارت کاربر، شماره شبای کاربر را در پاسخ بر می‌گرداند.

۱.۲. نمونه درخواست 

نمونه‌ی درخواست به شرح زیر است:

				
					https://json-api.uid.ir/api/inquiry/card

Content-Type: application/json;charset=UTF-8
{
  "requestContext" : {
    "apiInfo": {
      "businessId": <UID_BUSINESS_ID>,
      "businessToken": <UID_BUSINESS_TOKEN>
    }
  },
  "cardNumber" : "1234123412341234"
}
				
			

۲.۲. توضیح پارامترهای درخواست

FieldTypeKindDescription
businessIdstringRequiredشناسه کسب‌و‌کار (توسط یوآیدی در اختیار قرار می‌گیرد)
businessTokenstringRequiredتوکن کسب‌و‌کار (توسط یوآیدی در اختیار قرار می‌گیرد)
cardNumber
string Requiredشماره کارت کاربر

۳.۲. نمونه پاسخ

				
					{
  "responseContext": {
    "status": {
      "code": 0,
      "message": "SUCCESS.",
      "details": []
    },
    "requestId": "",
    "correlationId": "",
    "navigationURI": "",
    "nextStepToken": "",
    "userSessionId": "",
    "custom": {}
  },
  "cardNumber": "1234123412341234",
  "iban": "IR123456789012345678901234" // String - 26 Digits with IR
}
				
			

۴.۲. توضیح پارامترهای پاسخ

FieldTypeDescription
codeintکد خطا
messagestringتوضیحات خطا
cardNumber
stringشماره کارت کاربر
iban
stringشماره شبای کاربر
مشاوره رایگان