مستندات سرویس API احراز هویت آنلاین

e-KYC API Documents

نسخه 1.1.0 - 08/20/2023

فهرست مطالب

بخش اول: (RESTful) فراخوانی API

۱. مقدمه

این بخش مربوط به هدایت کاربر به سرویس احراز هویت آنلاین یوآیدی می‌باشد. فرآیند احراز هویت با استفاده از API دارای ۲ مرحله است. در مرحله اول اطلاعات دریافتی از کاربر توسط پذیرنده به UID ارسال می‌گردد. در ادامه و پس از احراز هویت کاربر، UID آدرس بازگشت اعلامی پذیرنده (callback_url) را با پارامتر‌های مربوطه فراخوانی کرده و نتیجه را به اطلاع پذیرنده می‌رساند.

۲. روند احراز هویت در API یوآیدی

همانطور که می‌دانید یوآیدی یک سیستم احراز هویت آنلاین بوده و اطلاعات دریافتی شما از این سرویس توسط شخص کاربر ارائه شده و صحت این اطلاعات و عواقب آن برعهده‌ی کاربر است.

برای استفاده از API لازم است پارامترهای مورد نیاز را از طریق فراخوانی سرویس زیر یوآیدی ارسال نمائید.

۳. فراخوانی سرویس authenticate-user-info 

برای استفاده از سرویس API یوآیدی می‌بایست سرویس زیر با پارامتر‌های درخواستی فراخوانی نمائید. این سرویس با دریافت مشخصات و ویدئوی کاربر، احراز هویت آنلاین را انجام می‌دهد و در پاسخ، sessionId کاربر را به پذیرنده باز می‌گرداند.

۱.۳. نمونه درخواست 

نمونه‌ی درخواست به شرح زیر است:

				
					POST - https://internal-auth-api.uid.ir/v2/authenticate-user-info

Content-Type: application/json;charset=UTF-8
{
  "businessId" : "<business_id>",
  "businessToken" : "<business_token>",
  "nationalId" : "<national_id>",
  "gender" : "<SEX_MALE>-or-<SEX_FEMALE>",
  "birthDate" : "<yyyy/mm/dd>",
  "downloadLink" : "<VIDEO_DOWNLOAD_LINK>"
}
				
			

۲.۳. توضیح پارامترهای درخواست

FieldTypeKindDescription
businessIdstringRequiredشناسه کسب‌و‌کار (توسط یوآیدی در اختیار قرار می‌گیرد)
businessTokenstringRequiredتوکن کسب‌و‌کار (توسط یوآیدی در اختیار قرار می‌گیرد)
nationalId string Requiredکد ملی کاربر
gender string – ENUM Required

جنسیت SEX_MALE | SEX_FEMALE

birthDate stringRequired تاریخ تولد کاربر با فرمت <yyyy/mm/dd>
downloadLinkstring – URLRequiredلینک ویدئوی سلفی کاربر جهت احراز هویت**

* ویدئوی سلفی احراز هویت کاربر توسط پذیرنده دریافت و لینک آن جهت احراز هویت به یوآیدی ارسال می‌شود. توجه داشته باشید رعایت جوانب امنیتی در ایجاد این لینک بسیار حائز اهمیت است. پیشنهاد می‌شود علاوه بر این، مدت زمان اعتبار لینک نیز محدود گردد. 

* فرمت ویدئو مورد پذیرش در این بخش mp4 و webm می‌باشد.

۳.۳. نمونه پاسخ

				
					{
 "sessionId": USER_SESSION_ID,
 "error": ERROR
}
				
			

۴.۳. توضیح پارامترهای پاسخ

FieldTypeKindDescription
sessionIdstringRequiredشناسه سشن ایجاد شده برای کاربر در UID*
errorstringRequiredتوضیحات خطا

* توجه: sessionId یک مقدار یونیک است که یوآیدی به هر کاربر اختصاص می‌دهد.

۴. فراخوانی کال‌بک پذیرنده توسط UID

پس از خاتمه فرآیند احراز هویت کاربر، UID کال‌بک اعلامی پذیرنده را با پارامتر‌های مربوطه فراخوانی کرده و نتیجه احراز هویت را به اطلاع پذیرنده می‌رساند.
 

۱.۴. نمونه فراخوانی کال‌بک 

کال‌بک پذیرنده با آبجکت زیر و متد POST فراخوانی می‌شود:
				
					POST - BUSINESS_CALLBACK_URL eg: <https://uid-business.com/uid-callback>

Content-Type: application/json;charset=UTF-8
{
  "sessionId" : USER_SESSION_ID,
  "status": {
    code: CODE,
    message: MESSAGE
  },
  "userInformation" : {
    "nationalId": NATIONAL_ID,
    "date": DATE,
    "sex": SEX
  },
  "authenticationStatus" : {
    "state": STATE,
    "reason": REASON
  },
}
				
			

۲.۴. توضیح پارامترهای ارسالی

FieldTypeDescription
sessionIdstringشناسه سشن کاربر در UID
codestringکد وضعیت درخواست
message stringمتن مربوط به وضعیت خطای / موفقیت احراز هویت کاربر
nationalIdstringکد ملی کاربر
datestringتاریخ تولد کاربر با فرمت <yyyy/mm/dd>
sex string – ENUM

جنسیت SEX_MALE | SEX_FEMALE

statestring – ENUMدر انتظار: AUTHENTICATION_STATE_UNDEFINED
تایید شده: AUTHENTICATION_STATE_ACCEPTED
رد شده: AUTHENTICATION_STATE_REJECTED
reasonstring – ENUMتوضیحات وضعیت (مطابق جدول زیر)

۳.۴. جداول توضیحات وضعیت (reason)

ValueResultDescription
AUTHENTICATION_RESPONSE_REASON_UNDEFINEDUNDEFINEDدر حال انتظار
AUTHENTICATION_RESPONSE_REASON_ACCEPTACCEPTEDتایید شده
AUTHENTICATION_RESPONSE_REASON_REJECT_FACE_NOT_MATCH_IDREJECTEDعدم تطبیق چهره با ثبت احوال
AUTHENTICATION_RESPONSE_REASON_REJECT_VIDEO_NOT_LIVEزنده نبودن ویدئو ارسالی
AUTHENTICATION_RESPONSE_REASON_REJECT_VIDEO_BAD_LIGHTنور نامناسب
AUTHENTICATION_RESPONSE_REASON_REJECT_VIDEO_BAD_QUALITYعدم وضوح تصویر
AUTHENTICATION_RESPONSE_REASON_REJECT_PERSON_TOO_FAR_AWAY

فاصله بیش از حد با دوربین

AUTHENTICATION_RESPONSE_REASON_REJECT_MORE_THAN_ONE_PERSONوجود چند چهره
AUTHENTICATION_RESPONSE_REASON_REJECT_NO_PERSON_DETECTEDعدم وجود چهره

بخش دوم: (gRPC) فراخوانی API

۱. مقدمه

امکان استفاده از API احراز هویت آنلاین UID بر gRPC نیز میسر است.

مشاوره رایگان