مستندات سرویس API شاهکار (تطابق کد ملی و تلفن همراه)

Shahkar API Documents

نسخه 1.1.0 - 08/20/2023

فهرست مطالب

۱. مقدمه

در سرویس شاهکار یوآیدی، با ارسال کد ملی و تلفن همراه کاربر، تطابق مالکیت (مالکیت تلفن همراه و کد ملی) انجام می‌شود. 

۲. فراخوانی سرویس mobile/owner/v2 

برای استفاده از سرویس API یوآیدی می‌بایست سرویس زیر با پارامتر‌های درخواستی فراخوانی نمائید. این سرویس با دریافت کد ملی و تلفن همراه کاربر، تطابق مالکیت این دو مورد را بررسی و در پاسخ، isMatched که بیانگر نتیجه مقایسه است و message که در صورت بروز خطا نوع آن را نشان می‌دهد.

۱.۲. نمونه درخواست 

نمونه‌ی درخواست به شرح زیر است:

				
					POST - https://json-api.uid.ir/api/inquiry/mobile/owner/v2

Content-Type: application/json;charset=UTF-8
{
  "requestContext" : {
      "apiInfo" : {
        "businessId" : <UID_BUSINESS_ID>,
        "businessToken" : <UID_BUSINESS_TOKEN>
      }
  },
  "nationalId" : "0123456789",
  "mobileNumber" : "09000000000"
}
				
			

۲.۲. توضیح پارامترهای درخواست

Field Type Kind Description
businessId string Required شناسه کسب‌و‌کار (توسط یوآیدی در اختیار قرار می‌گیرد)
businessToken string Required توکن کسب‌و‌کار (توسط یوآیدی در اختیار قرار می‌گیرد)
nationalId string Required کد ملی کاربر
mobileNumber string Required تلفن همراه کاربر به صورت 09xxxxxxxxx

۳.۲. نمونه پاسخ

				
					{
  "isMatched": false,
  "responseContext": {
    "status": {
      "code": 3,
      "message": "کدملی نامعتبر است",
      "details": []
    },
    /***************Other Data***************/
    "requestId": "",
    "correlationId": "",
    "navigationURI": "",
    "nextStepToken": "",
    "userSessionId": "",
    "custom": {}
  }
}
				
			

۴.۲. توضیح پارامترهای پاسخ

FieldTypeDescription
isMatchedboolتطابق مالکیت: true
عدم تطابق مالکیت: false
codeintکد خطا
messagestringتوضیحات خطا
مشاوره رایگان