مستندات سرویس API اسعتلام آدرس و کد پستی

Postal Code and Address Inquiry API Documents

نسخه ۱.۱.۰ - ۰۸/۲۰/۲۰۲۳

فهرست مطالب

۱. مقدمه

در سرویس استعلام آدرس و کد پستی یوآیدی، با ارسال کد پستی کاربر، می‌توانید استعلام اطلاعات مربوط به آدرس را دریافت نمائید.

۲. فراخوانی سرویس inquiry/address

برای استفاده از سرویس API استعلام آدرس و کد پستی یوآیدی می‌بایست سرویس زیر با پارامتر‌های درخواستی فراخوانی نمائید. این سرویس با دریافت کد پستی، اطلاعات آدرس کاربر را در پاسخ بر می‌گرداند.

۱.۲. نمونه درخواست 

نمونه‌ی درخواست به شرح زیر است:

				
					POST - https://json-api.uid.ir/api/inquiry/address

Content-Type: application/json;charset=UTF-8
{
  "requestContext" : {
      "apiInfo" : {
        "businessId" : <UID_BUSINESS_ID>,
        "businessToken" : <UID_BUSINESS_TOKEN>
      }
  },
  "postalCode" : "0123456789"
}
				
			

۲.۲. توضیح پارامترهای درخواست

FieldTypeKindDescription
businessIdstringRequiredشناسه کسب‌و‌کار (توسط یوآیدی در اختیار قرار می‌گیرد)
businessTokenstringRequiredتوکن کسب‌و‌کار (توسط یوآیدی در اختیار قرار می‌گیرد)
postalCode string Requiredکد پستی کاربر

۳.۲. نمونه پاسخ

				
					{
  "address": {
    "avenue": <AVENUE>,
    "floorNumber": <FLOOR_NUMBER>,
    "houseNumber":<HOUSE_NUMBER>,
    "location": <LOCATION>,
    "parish": <PARISH>,
    "postalCode": <POSTAL_CODE>,
    "preAvenue": <PRE_AVENUE>,
    "sideFloor": <SIDE_FLOOR>,
    "state": <STATE>,
    "townShip": <TOWN_SHIP>,
    "village": <VILLAGE>,
    "zone": <ZONE>,
    "buildingName": <BUILDING_NAME>,
    "description": <DESCRIPTION>,
    "locationCode": <LOCATION_CODE>
  },
  
  // More Response Data
  
    "responseContext": {
    "status": {
      "code": 0,
      "message": "SUCCESS.",
      "details": []
    },
    "requestId": "",
    "correlationId": "",
    "navigationURI": "",
    "nextStepToken": "",
    "userSessionId": "",
    "custom": {}
  }
}
				
			

۴.۲. توضیح پارامترهای پاسخ

FieldTypeDescription
avenuestringنام خیابان اصلی (معبر)
floorNumberstringطبقه
houseNumberstringپلاک
locationstring

عنوان موقعیت (مثال: تهران)

parish

string

محله یا منطقه (مثال: یوسف آباد)

postalCode

string

کد پستی کاربر

preAvenue

string

کوچه (معبر ماقبل آخر)

sideFloor

string

نوع واحد (شمالی یا جنوبی)

state

stringنام استان

townShip

string

نام شهر

village

string

نام روستا

zone

string

نام ناحیه (مثال: مرکزی)

buildingName

string

نام ساختمان

description

string

توضیحات

locationCode

string

کد موقعیت (مثال: ۱۳۴۵۶)

مشاوره رایگان