مستندات سرویس API اسعتلام آدرس و کد پستی

Postal Code and Address Inquiry API Documents

نسخه 1.1.0 - 12/04/2023

فهرست مطالب

۱. مقدمه

در سرویس استعلام آدرس و کد پستی یوآیدی، با ارسال کد پستی کاربر، می‌توانید استعلام اطلاعات مربوط به آدرس را دریافت نمائید.

۲. فراخوانی سرویس inquiry/address/v2

برای استفاده از سرویس API استعلام آدرس و کد پستی یوآیدی می‌بایست سرویس زیر با پارامتر‌های درخواستی فراخوانی نمائید. این سرویس با دریافت کد پستی، اطلاعات آدرس کاربر را در پاسخ بر می‌گرداند.

۱.۲. نمونه درخواست 

نمونه‌ی درخواست به شرح زیر است:

				
					POST - https://json-api.uid.ir/api/inquiry/address/v2

Content-Type: application/json;charset=UTF-8
{
  "requestContext" : {
      "apiInfo" : {
        "businessId" : <UID_BUSINESS_ID>,
        "businessToken" : <UID_BUSINESS_TOKEN>
      }
  },
  "postalCode" : "0123456789"
}
				
			

۲.۲. توضیح پارامترهای درخواست

FieldTypeKindDescription
businessIdstringRequiredشناسه کسب‌و‌کار (توسط یوآیدی در اختیار قرار می‌گیرد)
businessTokenstringRequiredتوکن کسب‌و‌کار (توسط یوآیدی در اختیار قرار می‌گیرد)
postalCode string Requiredکد پستی کاربر

۳.۲. نمونه پاسخ

				
					{
   "postalCode": <POSTAL_CODE>,
   "address": <ADDRESS>
 },
  
  // More Response Data
  
    "responseContext": {
    "status": {
      "code": 0,
      "message": "SUCCESS.",
      "details": []
    },
    "requestId": "",
    "correlationId": "",
    "navigationURI": "",
    "nextStepToken": "",
    "userSessionId": "",
    "custom": {}
  }
}
				
			

۴.۲. توضیح پارامترهای پاسخ

FieldTypeDescription

postalCode

string

کد پستی کاربر

address

string

آدرس کامل

مشاوره رایگان