مستندات سرویس API اسعتلام اطلاعات هویتی

Personal Info Inquiry API Documents

نسخه 1.1.0 - 08/20/2023

فهرست مطالب

۱. مقدمه

در سرویس استعلام اطلاعات هویتی یوآیدی، با ارسال کد ملی و تاریخ تولد کاربر، می‌توانید استعلام اطلاعات هویتی را دریافت نمائید.

۲. فراخوانی سرویس inquiry/person/v2

برای استفاده از سرویس API استعلام اطلاعات هویتی یوآیدی می‌بایست سرویس زیر با پارامتر‌های درخواستی فراخوانی نمائید. این سرویس با دریافت کد ملی و تاریخ تولد کاربر، اطلاعات هویتی کاربر را در پاسخ بر می‌گرداند.

۱.۲. نمونه درخواست 

نمونه‌ی درخواست به شرح زیر است:

				
					POST - https://json-api.uid.ir/api/inquiry/person/v2

Content-Type: application/json;charset=UTF-8
{
  "requestContext" : {
      "apiInfo" : {
        "businessId" : <UID_BUSINESS_ID>,
        "businessToken" : <UID_BUSINESS_TOKEN>
      }
  },
  "nationalId" : "0123456789",
  "birthDate" : "1372/11/02"
}
				
			

۲.۲. توضیح پارامترهای درخواست

FieldTypeKindDescription
businessIdstringRequiredشناسه کسب‌و‌کار (توسط یوآیدی در اختیار قرار می‌گیرد)
businessTokenstringRequiredتوکن کسب‌و‌کار (توسط یوآیدی در اختیار قرار می‌گیرد)
nationalId string Requiredکد ملی کاربر
birthDate
string Requiredتاریخ تولد کاربر با فرمت: YYYY/MM/DD

۳.۲. نمونه پاسخ

				
					{
  "basicInformation": {
    "firstName": <FIRST_NAME>,
    "lastName": <LAST_NAME>,
    "fatherName": <FATHER_NAME>,
    "gender": "GENDER_MAlE" | "GENDER_FEMALE"
  },
  "identificationInformation": {
    "nationalId": <NATIONAL_CODE>, // Note: 8-10 DIGITS!!!
    "birthDate": <BIRTH_DATE>, // Format: yyyy/mm/dd
    "shenasnameSeri": <SHENASNAME_SERI>, // Note: 3 Characters
    "shenasnameSerial": <SHENASNAME_SERIAL>, // Example: "543422"
    "shenasnamehNumber": <SHENASNAME_NUMBER> // 0 If NationalID = SHENASNAME_NUMBER
  },
  "registrationStatus": {
    "deathStatus": <DEATH_STATUS>
  },
  "officeInformation": {
    "officeCode": <OFFICE_CODE>,
    "officeName": <OFFICE_NAME>
  }
  
  // More Response Details:
  
  "responseContext": {
    "status": {
      "code": 0,
      "message": "SUCCESS.",
      "details": []
    },
    "requestId": "",
    "correlationId": "",
    "navigationURI": "",
    "nextStepToken": "",
    "userSessionId": "",
    "custom": {}
  }
}
				
			

۴.۲. توضیح پارامترهای پاسخ

FieldTypeDescription
firstNamestringنام
lastNamestringنام خانوادگی
fatherNamestringنام پدر
genderstring | ENUM

مرد: GENDER_MAlE

زن: GENDER_FEMALE

توجه: در حالت جنسیت مذکر، حرف L در Enum با حرف کوچک است.

nationalId

string

کد ملی کاربر

توجه: این مقدار می‌تواند بین ۸ تا ۱۰ کاراکتر باشد. در صورتی که ابتدای کد ملی کاربر صفر وجود داشته باشد، در اینجا بدون صفرهای ابتدائی برگردانده خواهد شد.

مثال: کد ملی کاربر: 0012345678 -> مقدار nationalId: 12345678

birthDate

string

تاریخ تولد کاربر با فرمت YYYY/MM/DD

shenasnameSeri

string

سری شناسنامه کاربر – این مقدار عموما دارای ۳ کاراکتر است.

مثال: سری شناسنامه = الف | ۳۲ -> مقدار shenasnameSeri = ا32 (کاراکتر اول الف است)

shenasnameSerial
string

سریال شناسنامه کاربر

shenasnamehNumber
string

شماره شناسنامه کاربر

توجه: در صورتی که شماره ملی و شماره شناسنامه کاربر یکسان باشد، این مقدار 0 برگردانده می‌شود.

deathStatus
string | ENUM

 وضعیت حیات کاربر

در قید حیات: DEATH_STATUS_ALIVE

فوت شده: DEATH_STATUS_DEATH

 officeCode
 Int0
officeName
string0
مشاوره رایگان