مستندات سرویس API استعلام اطلاعات هویتی اتباع خارجی (فیدا)

Personal Info Inquiry Fida API Documents

نسخه 1.1.0 - 08/20/2023

فهرست مطالب

۱. مقدمه

در سرویس استعلام اطلاعات هویتی اتباع یوآیدی، با ارسال کد اتباع کاربر، می‌توانید استعلام اطلاعات هویتی را دریافت نمائید.

۲. فراخوانی سرویس inquiry/foreign/residency

برای استفاده از سرویس API استعلام اطلاعات هویتی یوآیدی می‌بایست سرویس زیر با پارامتر‌های درخواستی فراخوانی نمائید. این سرویس با دریافت کد اتباع کاربر، اطلاعات هویتی کاربر را در پاسخ بر می‌گرداند.

۱.۲. نمونه درخواست 

نمونه‌ی درخواست به شرح زیر است:

				
					POST - https://json-api.uid.ir/api/inquiry/foreign/residency

Content-Type: application/json;charset=UTF-8
{
  "requestContext": {
    "apiInfo": {
      "businessId": <UID_BUSINESS_ID>,
      "businessToken": <UID_BUSINESS_TOKEN>
    }
  },
  "foreignerType": 1,
  "identificationId" : "101111111111"
}
				
			

۲.۲. توضیح پارامترهای درخواست

FieldTypeKindDescription
businessIdstringRequiredشناسه کسب‌و‌کار (توسط یوآیدی در اختیار قرار می‌گیرد)
businessTokenstringRequiredتوکن کسب‌و‌کار (توسط یوآیدی در اختیار قرار می‌گیرد)
foreignerType
string Requiredمقدار “1” برای افراد حقیقی
identificationId
string Requiredکد اتباع

۳.۲. نمونه پاسخ

				
					"realForeigner": {
    "nationality": "",
    "identificationCode": "101111111111",
    "ancestorName": <ANCESTOR_NAME>,
    "birthDate": <BIRTH_DATE>,
    "birthPlaceCountry": <BIRTH_PLACE_COUNTRY>
    "cityOfBirth": <CITY_OF_BIRTH>
    "documentDescription": <DOCUMENT_DESCRIPTION>,
    "documentExpirationDate": <DOCUMENT_EXPIRATION_DATE>,
    "documentIssueDate": <DOCUMENT_ISSUE_DATE>,
    "documentNumber": <DOCUMENT_NUMBER>,
    "documentType": <DOCUMENT_TYPE>,
    "fatherName": <FATHER_NAME>,
    "gender": <GENDER>,
    "lastName": <LAST_NAME>,
    "latinFatherName": <LATIN_FATHER_NAME>,
    "latinFirstName": <LATIN_FIRST_NAME>,
    "latinLastName": <LATIN_LAST_NAME>
  }
				
			

۴.۲. توضیح پارامترهای پاسخ

FieldTypeDescription
identificationCode
stringکد اتباع
ancestorName
stringنیاکان
birthDate
stringتاریخ تولد
birthPlaceCountry
string

کشور محل تولد

cityOfBirth
string

شهر محل تولد

documentDescription
string

توضیحات مدرک

documentExpirationDate
string

تاریخ انقضای سند

documentIssueDate
string

تاریخ صدور سند

documentNumber
string

شماره‌ی سند

documentType
string

 نوع سند

fatherName
stringنام پدر
gender
string | ENUM

مرد: GENDER_MAlE

زن: GENDER_FEMALE

توجه: در حالت جنسیت مذکر، حرف L در Enum با حرف کوچک است.

lastName
stringنام خانوادگی
latinFatherName
stringنام پدر (انگلیسی)
latinFirstName
stringنام کوچک (انگلیسی)
latinLastName
stringنام خانوادگی (انگلیسی)
مشاوره رایگان