مستندات سرویس API اسعتلام اطلاعات مالی (شماره شبا یا IBAN)

IBAN (Sheba) Inquiry API Documents

نسخه 1.1.0 - 08/20/2023

فهرست مطالب

۱. مقدمه

در سرویس استعلام اطلاعات مالی (شماره شبا یا IBAN) یوآیدی، با ارسال شماره شبای کاربر، می‌توانید استعلام اطلاعات مالی مربوط به صاحب حساب را دریافت نمائید.

۲. فراخوانی سرویس inquiry/iban/v2

برای استفاده از سرویس API استعلام اطلاعات مالی (شماره شبا یا IBAN) یوآیدی می‌بایست سرویس زیر با پارامتر‌های درخواستی فراخوانی نمائید. این سرویس با دریافت شماره شبای کاربر، اطلاعات مالی کاربر را در پاسخ بر می‌گرداند.

۱.۲. نمونه درخواست 

نمونه‌ی درخواست به شرح زیر است:

				
					POST - https://json-api.uid.ir/api/inquiry/iban/v2

Content-Type: application/json;charset=UTF-8
{
  "requestContext" : {
      "apiInfo" : {
        "businessId" : <UID_BUSINESS_ID>,
        "businessToken" : <UID_BUSINESS_TOKEN>
      }
  },
  "iban" : "IR123456789012345678901234" // String - 26 Digits with IR
}
				
			

۲.۲. توضیح پارامترهای درخواست

FieldTypeKindDescription
businessIdstringRequiredشناسه کسب‌و‌کار (توسط یوآیدی در اختیار قرار می‌گیرد)
businessTokenstringRequiredتوکن کسب‌و‌کار (توسط یوآیدی در اختیار قرار می‌گیرد)
iban string Requiredشماره شبای کاربر

۳.۲. نمونه پاسخ

				
					{
  "accountBasicInformation": {
    "iban": <IBAN_NUMBER>,
    "accountNumber": <ACCOUNT_NUMBER>,
    "bankInformation": {
      "bankName": <BANK_NAME>
    },
  "accountStatus": <ACCOUNT_STATUS>,
  "owners": [
    {
      "firstName": <FIRST_NAME>,
      "lastName": <LAST_NAME>,
      "nationalIdentifier": <NATIONAL_IDENTIFIER>,
      "customerType": <CUSTOMER_TYPE>
    }
  ],
  
  // More Response Details:
  
  "responseContext": {
    "status": {
      "code": 0,
      "message": "",
      "details": []
    },
    "requestId": "",
    "correlationId": "",
    "navigationURI": "",
    "nextStepToken": "",
    "userSessionId": "",
    "custom": {}
  }
}
				
			

۴.۲. توضیح پارامترهای پاسخ

FieldTypeDescription
iban
stringشماره شبای کاربر (مثال: IR123456789012345678901234)
accountNumber
stringشماره حساب کاربر
bankName
stringنام بانک
accountStatus
 string | ENUMوضعیت حساب کاربر
حساب فعال: ACCOUNT_STATUS_ACTIVE
firstName
string

نام صاحب حساب

lastName
string

نام خانوادگی صاحب حساب

nationalIdentifier
string

کد ملی صاحب حساب (معمولا مقدار ندارد)

customerType
string | ENUM

نوع مشتری (معمولا: CUSTOMER_TYPE_UNKNOWN)

توجه: همانطور که در نمونه بالا مشخص است، یک حساب ممکن است دارای چند صاحب حساب باشد (حساب‌های مشترک و …) و اطلاعات صاحب(ان) حساب در یک آرایه با عنوان owners برگردانده می‌شود. در صورتی که حساب دارای یک صاحب حساب باشد، آرایه فوق تک عضوی خواهد بود.

مشاوره رایگان