مستندات SDK اندروید صرافی رمزارز

Android SDK Crypto Exchange Docs

نسخه 1.0.0 - 05/17/2021

فهرست مطالب

1.برای استفاده از SDK یوآیدی ابتدا تغییرات زیر را در پروژه‌ی خود اعمال کنید:

1.1. فایل uid_sdk.rar را در پوشه libs مربوط به ماژول app کپی کنید.

1.2. در فایل build.gradle مربوط به ماژول app در بخش {}android مقادیر زیر را طبق نمونه تکمیل کنید.

نکته : توجه داشته باشید این تغییر نسخه جاوا ماژول شما را به java 8 ارتقا می‌دهد.

 

				
					  defaultConfig {
    minSdkVersion 16
    vectorDrawables.useSupportLibrary = true
  }

  compileOptions {
    sourceCompatibility = 1.8
    targetCompatibility = 1.8
  }

  buildFeatures {
    viewBinding = true
  }
				
			

1.3. در فایل بالا ، بخش {}dependencies ، کتابخانه‌های پایین را اضافه کنید:

				
					  implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.3.1'
  implementation 'com.google.android.material:material:1.4.0'
  implementation 'com.github.bumptech.glide:glide:4.12.0'
  implementation "androidx.core:core-ktx:1.7.0"
  implementation "org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib-jdk7:1.5.31"
  implementation 'com.squareup.retrofit2:retrofit:2.9.0'
  implementation 'com.squareup.retrofit2:converter-gson:2.9.0'
  implementation("androidx.multidex:multidex:2.0.1")
	implementation(name:'uid_sdk', ext:'aar')

				
			

1.4. در فایل build.gradle مربوط به project مطابق زیر تغییرات را اعمال کنید:

				
					  allprojects {
    repositories {
      .
      .
      .
      google()
      jcenter()
      maven { url "https://jitpack.io" }
      maven { url "https://maven.google.com" }
      flatDir {
        dirs 'libs'
      }
    }
  }

				
			

1.5. سپس فرمان sync gradle را اجرا کنید

برای هدایت کاربر به صفحه‌ی ورود یوآیدی و شروع فرایند احراز هویت در اپ خود مطابق نمونه از کد زیر استفاده کنید:

				
					String businessId;
Object meta;
Intent intent = UidCryptoSdk.getUidIntent( businessId, meta, context );
startActivityForResult(intent, 123);

				
			
ParameterTypeDescription
contextContext

یک context غیر null از Activity فعلی

businessIdString

شناسه‌ای که از پشتیبانی یوآیدی دریافت کرده‌اید

metaObject

اطلاعاتی که توسط اپ میزبان به SDK فرستاده شده و در هنگام دریافت Result از سرور یوآیدی ، به همان شکل دریافت خواهد شد
* در صورت عدم نیاز به استفاده از meta میتوانید از مقدار null استفاده کنید
** مسئولیت اطلاعات ارسالی به عنوان meta به عهده‌ی کسب و کار می‌باشد

برای بررسی نتیجه احراز هویت در اپ خود میتوانید متد زیر را در Activity مطابق نمونه بازنویسی کنید:

				
					@Override
protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, @Nullable Intent data) {
  super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
    if (requestCode == 123) {
      switch (resultCode){
        case UidCryptoSdk.RESULT_OK:
          String clientToken = data.getStringExtra("clientToken");
        case UidCryptoSdk.RESULT_CAMERA_NOT_SUPPORTED:
        case UidCryptoSdk.RESULT_PERMISSIONS_NOT_GRANTED:
        case UidCryptoSdk.RESULT_UNKNOWN_ERROR:
        case UidCryptoSdk.RESULT_ALREADY_APPROVED:
        case UidCryptoSdk.RESULT_MAX_TRY_EXCEEDED:
        case UidCryptoSdk.RESULT_REGISTER:
        case UidCryptoSdk.RESULT_PERSONAL_INFO:
        case UidCryptoSdk.RESULT_ADDRESS:
        case UidCryptoSdk.RESULT_BANK:
        case UidCryptoSdk.RESULT_LIVENESS:
        case UidCryptoSdk.RESULT_IDENTIFY_WAITING:
      }
    }
}

				
			
DescriptionValueResultCode
پایان فرایند احراز هویت1RESULT_OK
دوربین پشتیبانی نمیشود2RESULT_CAMERA_
NOT_SUPPORTED
دسترسی دوربین به SDK داده نشد3RESULT_PERMISSIONS_
NOT_GRANTED
خطای ناشناخته4RESULT_UNKNOWN
_ERROR
کاربر قبلا احراز هویت شده است5RESULT_ALREADY
_APPROVED
درخواست بیش از حد مجاز6RESULT_MAX_
TRY_EXCEEDED
کاربر در مرحله‌ی کد ملی و شماره موبایل ، فرایند را لغو کرده7RESULT_REGISTER
کاربر در مرحله‌ی ثبت اطلاعات فردی فرایند را لغو کرده8RESULT_PERSONAL_
INFO
کاربر در مرحله‌ی ثبت آدرس فرایند را لغو کرده9RESULT_ADDRESS
کاربر در مرحله‌ی ثبت اطلاعات بانکی فرایند را لغو کرده10RESULT_BANK
کاربر در مرحله‌ی ویدئو لایونس فرایند را لغو کرده11RESULT_LIVENESS
کاربر فرایند احراز هویت را طی کرده است و منتظر دریافت نتیجه‌ی احراز هویت خود می‌باشد12RESULT_IDENTIFY_
WAITING

1.6. تنظیمات ProGuard

				
					  -keep class ir.uid.mobile.android.UidCryptoSdk {
    **[] $VALUES;
    public *;
  }
  -keepclassmembers,allowobfuscation class * {
    @com.google.gson.annotations.SerializedName <fields> ;
   }
  -keep class com.github.mikephil.charting.** { *; }
  -keepclasseswithmembernames class * {
  native <methods> ; 
  }

				
			
مشاوره رایگان