11.نحوه‌ی ورود توسط SDK وب

ابتدا اسکریپتی که در زیر مشاهده می کنید را با پارامترهای ورودی lid و url اضافه کنید :


                
<script type="text/javascript">
let lid = "YourLid";
let url = "http://example.com";
openWindowUrl = function() {
let fullUrl;
fullUrl = updateQueryStringParameter("https://web.uid.ir/", "lid", lid);
fullUrl = updateQueryStringParameter(fullUrl, "url", url);
fullUrl = updateQueryStringParameter(fullUrl, "agent", "web");
window.open(fullUrl, "_self");
};

function updateQueryStringParameter(uri, key, value) {
var re = new RegExp("([?&])" + key + "=.*?(&|#|$)", "i");
if (uri.match(re)) {
return uri.replace(re, '$1' + key + "=" + value + '$2');
} else {
var hash = '';
if( uri.indexOf('#') !== -1 ){
hash = uri.replace(/.*#/, '#');
uri = uri.replace(/#.*/, '');
}
var separator = uri.indexOf('?') !== -1 ? "&" : "?";
return uri + separator + key + "=" + value + hash;
}
}
</script>
Path Type Description

lid

String

با توجه به مستندات از یوآیدی دریافت می شود

agent

String

برای استفاده در وب سایت با web و برای استفاده در اپلیکیشن موبایل با mobile مقداردهی می شود

url

String

مشخص کننده callback url به صفحه شما است

برای مثال : https://example.com/?lid=YourLid &url=&agent=web https://example.com/?lid=YourLid &url=&agent=mobile و در آخر برای نمایش دکمه ورود با یوآیدی در وب سایت، باید تگ html که در زیر آمده را به صفحه مورد نظر اضافه کنید :
<img style='cursor:pointer; width: 100%'
onclick='openWindowUrl();'
alt='Uid Button Not Found'
src='https://web.uid.ir/assets/img/login-icon.svg'/>